תנאי העבודה של עובדים פלסטינים שכירים בישראל

מאת: ד"ר רובי נתנזון  תאריך:  06.04.2017

תנאי העבודה של עובדים פלסטינים שכירים בישראל
עידו (סני) ארזי

בדוח זה, היעדים המרכזיים הם הצגת סקירה מקיפה של מצב העובדים הפלסטינים השכירים בישראל על היבטיו השונים; אפיון היתרונות של תעסוקה פלסטינית והבעיות הניצבות בפניה; והעלאת אמצעי מדיניות אפשריים במטרה לשפר את תנאי החיים של העובדים הפלסטינים. לאורך הדוח, אלא אם נאמר אחרת, אזכור של עובדים פלסטינים בישראל מתייחס לאזורים שבשליטתה המלאה של ישראל, דהיינו גם ההתנחלויות בגדה המערבית.

בדוח זה יוכל הקורא למצוא סקירה מקיפה על מצבם של העובדים הפלסטינים השכירים בישראל: היקף העבודה הפלסטינית בישראל לאורך השנים, התפלגות לפי מגזרים, שכר, מין ואפיונים אחרים. בנוסף, נציג סקירה מפורטת של המצב התעסוקתי והחברתי הרשמי של העובדים הפלסטינים השכירים, כולל התהליך הנדרש מהעובד ומהמעביד כדי לקבל רישיונות עבודה/העסקה לפלסטינים בישראל, תיאור של יום עבודה טיפוסי של אדם פלסטיני בישראל, פרק מיוחד על רמת הבטיחות בעבודה בענף הבנייה והצגה קצרה של הבעיות העיקריות (והפוטנציאל) שעובדים פלסטינים שכירים נתקלים בהם בישראל.

التقرير الكامل

share by email       Macro on Facebook       Macro on Twitter