מובטלים ודורשי עבודה בישראל

מאת: ד"ר רובי נתנזוןאיתמר גזלהמיכל פורת  תאריך:  30.11.2017
המחקר מציג את מאפייני הבלתי מועסקים בישראל, ומדיניות ממשלתית והסתדרותית כלפי מובטלים. המחקר הוגש לאגף לקידום שוויון בהסתדרות החדשה כחלק מסדרת מחקרים שיזם האגף בנושאים שונים.

מובטלים ודורשי עבודה בישראל
עיצוב: סני ארזי

בשנים האחרונות חלה ירידה בשיעורי האבטלה וירידה בשיעור דורשי העבודה מתוך כוח העבודה בישראל. כאשר מובטל, או בלתי מועסק, נחשב מי שאינו עובד וחיפש עבודה באופן פעיל לפחות פעם אחת בחודש האחרון ודורש עבודה נחשב מי שפנה ללשכת התעסוקה בחודש האחרון לשם קבלת עבודה. נתייחס בעיקר למובטלים מאחר והם מייצגים את רוב דורשי העבודה במשק. שיעור האבטלה נמצא בשנים האחרונות במגמת ירידה ונכון לאוגוסט 2016 הגיע לשפל של 4.6% .
מלבד שיעור האבטלה, קיימות מגמות חיוביות במדדים נוספים המעידים על מצבו של שוק העבודה: שיעור המובטלים מעל ל- 12 חודשים נמצא במגמת ירידה. בנוסף, שיעור המתייאשים, מובטלים שהתייאשו מחיפוש עבודה ולכן לא נכללים בכוח העבודה ולא נחשבים מובטלים, יורד בהתמדה. גם שיעור המועסקים במשרה חלקית ירד ומתוכם שיעור המועסקים במשרה חלקית שלא מרצון. במקביל לירידה במדדי האבטלה השונים, חלה ירידה גם במספר תובעי הבטחת הכנסה, קצבת קיום לאלה שאין בידם להשיג רמת קיום בסיסית.
המדיניות הקיימת כלפי מובטלים היא מחמירה מזו שהונהגה בעבר. החמרה זו באה לידי ביטוי בתנאי הזכאות לקבלת דמי אבטלה וסכומם. עם זאת, במקביל אליה הופעלו תכניות לסיוע ועידוד הצטרפות למעגל העבודה שהשפעתן על שוק העבודה התבררה כחיובית. ייתכן ואלו הם חלק מהגורמים לירידה בשיעור האבטלה שחלה בשנים האחרונות.
למרות מצבו הטוב של שוק העבודה בישראל, יש חשיבות לקיומו של גוף המקדם את האינטרסים של המובטלים בארץ, בקידום מדיניות המסייעת למובטלים במציאת עבודה מתאימה להם והקלת התנאים לקבלת עזרה כלכלית בתקופת האבטלה. בישראל כיום אין גוף שמייצג את המובטלים. לעומת זאת, במדינות רבות קיימים גופים כאלה, בחלק מהמקרים מדובר בארגונים המייצגים את המובטלים בלבד ובמקרים אחרים מדובר בארגוני העובדים הגדולים במדינות אלה שמקדמים בין היתר את אינטרסים של המובטלים בארצם.
ההסתדרות יכולה לייצג את המובטלים בישראל ובכך לעזור לחברי ההסתדרות שאיבדו את עבודתם לחזור לשוק העבודה וכתוצאה מכך לסייע בצמצום תחולת העוני בקרב משפחות אלה. לשם כך, עליה לקדם מדיניות, במוסדות המדינה ובהסתדרות עצמה, המעודדת מובטלים לחזור לשוק העבודה ומסייעת למובטלים למצוא עבודה מתאימה להם, בדגש על אוכלוסיות בעלות זיקה נמוכה יותר לשוק העבודה כמו נשים, ערבים ותושבי הפריפריה.
share by email       Macro on Facebook       Macro on Twitter