חברה ורווחה

  חברה ורווחה

פרסומים

אתגרי מדינת הרווחה במאה ה-21

מסקנות עיקריות מסמינר בנושא בנייה מחדש של מדינת הרווחה בחברות רב-תרבותיות - “Rebuilding the Welfare State in Multicultural Societies” שנערך...

הקואליציה החברתית - הפורום לכלכלה הוגנת: סיכום פעילות 2015

ספר זה מכיל את כל המחקרים וניירות העמדה שהוכנו לקראת שני הכנסים של הקואליציה החברתית בשנת 2015, וכן את עיקרי...

קיימות עסקית ושיתוף עובדים

מחקר בנושא הקיימות העסקית ומערכת יחסי עבודה שמושתת על קשרים בין מעסיקים, עובדים, מקבלי החלטות וחוקרים מומחים בתחום.

כלכלה ירוקה, שוק העבודה והתגובה של ארגוני עובדים - השוואה בינלאומית ולקחים לישראל

הקשר שבין כלכלה ירוקה ליחסי עבודה.

הקואליציה החברתית: תקציב המדינה והפריפריה – האם התקציב מטפל בבעיות הקשות? בחינת תוכניות התקציב לשנים 2015-2016

בחינת תקציב המדינה לשנים 2015-2016 בראי הבעיות העיקריות במשק ובחברה.

אחריות חברתית תאגידית באיחוד האירופי ובישראל

תרבויות ארגוניות בנוגע למשפט הומניטארי וזכויות אדם, והשפעתן על פתרונות סכסוך.

הקואליציה החברתית: מה התכנית שלך? האתגרים הכלכליים ותוכניות המפלגות ערב בחירות 2015

הבעיות הכלכליות-חברתיות המרכזיות בישראל כפי שמובחנות על ידי הארגונים החברתיים, והצעות תכניות פעולה למקבלי ההחלטות.

אתגרים חדשים של מדינת הרווחה

מיפוי אמצעי מדיניות אשר זכו להצלחה בעולם ומתן המלצות קונקרטיות לגבי יכולת ואופן היישום של אמצעים דומים בישראל.

תעסוקה ירוקה: מגמות עולמיות והמקרה הישראלי

חוברת ממצאים מכנס "צמיחה ירוקה ותעסוקה ירוקה" שנערך בתל אביב בנובמבר 2012.

גם וגם: סתירה בזהות בקרב צעירים בישראל

מחקר הנוער השלישי נערך בשנת 2010 בכדי לעמוד מקרוב על עמדותיהם ועל תפיסותיהם הערכּיות של צעירים ובני נוער בישראל.

הקואליציה החברתית - הפורום לכלכלה הוגנת: סיכום המלצות למדיניות 2014

סיכום עיקרי הדברים, המחקרים והמסקנות שהוצגו בשני כנסי הקואליציה החברתית שנערכו שנת 2014.

כלכלה ירוקה הזדמנויות חדשות בשוק העבודה?

חוברת המהווה חלק מפרוייקט העוסק בתעסוקה ירוקה, מתוך התפיסה כי מדיניות סביבתית אינה מעכבת פעילות כלכלית אלא אף ביכולתה לעודד...

המלצות ה-OECD לגבי ישראל ויישומן

עבודה שנכתבה כחלק מיוזמת זיכרון יעקב ומטרתה לבחון אילו מהמלצות ה-OECD למדינת ישראל נמצאות בתהליך יישום או תכנון והאם העלות...

עתיד הצעירים באירופה ובישראל: הדרה חברתית ואיכות הדמוקרטיה

בתחילת של המאה ה-21, ניצב דור הצעירים במדינות אירופה וישראל בפני אתגרים חדשים ומשמעותיים, ולאופן ההתמודדות המצב החדש השלכות מכרעות...

הכשרה מקצועית למבוגרים וצורכי שוק העבודה

בחינת צורכי שוק העבודה בישראל והמלצות לשיפור מערך ההכשרה מקצועית בקרב עובדים מבוגרים.

עקרונות לתוכנית לאומית למאבק בעוני

דרך חדשה להתמודדות עם מכת העוני במדינה, בהתבסס על הניסיון הבינלאומי ועל הניסיון של ארגוני השטח. פרוייקט במסגרת יוזמת זכרון...

המלצות ליצירת מודל להכשרה מקצועית בישראל

ניתוח שוק העבודה ומערך ההכשרה המקצועית, ומתן המלצות למודל הכשרה מקצועית לצעירים בישראל.

מפסולת יבשה לתעסוקה ירוקה

חוברת המהווה חלק מפרוייקט העוסק בתעסוקה ירוקה, מתוך התפיסה כי מדיניות סביבתית אינה מעכבת פעילות כלכלית אלא ביכולתה אף לעודד...

אתגרים חדשים בתחום הביטחון הסוציאלי

ניתוח מצב הביטחון הסוציאלי והאתגרים השונים איתם מתמודדות קבוצות אוכלוסיה שונות, והצעות למדיניות תומכת אפקטיבית.

לאן Zה הולך?

בין אכזבה לציפייה - עמדות אישיות, לאומיות וחברתיות של צעירים בישראל מחקר הנוער הרביעי של קרן פרידריך אברט

משפחות חד הוריות בישראל

מחקר זה מציג סקירה של מצב המשפחות החד-הוריות בישראל, אתגריהם, והמדיניות כלפיהם. המחקר הוגש לאגף לקידום שוויון בהסתדרות החדשה כחלק...

השוק הירוק - צמיחה ירוקה וענפי שוק העבודה הישראלי

חוברת המהווה חלק מפרוייקט העוסק בתעסוקה ירוקה, מתוך התפיסה כי מדיניות סביבתית אינה מעכבת פעילות כלכלית אלא ביכולתה אף לעודד...

הביטחון הסוציאלי של הפרילנסרים בישראל

מעמד הפרילנסרים איננו מוגדר ומוכר באופן רשמי, ובשל כך אין מדיניות ברורה בנוגע לאופן העסקתם והזכויות המגיעות לקבוצת עובדים רחבה...

הכנסה בסיסית אוניברסלית בישראל

במסמך זה יוצגו המודלים התיאורטיים השונים הקיימים ליישום הכנסה בסיסית אוניברסלית, ינותחו ההשלכות של יישום הכנסה בסיסית אוניברסלית בישראל על...

חזקת הגיל הרך בישראל

מחקר זה בוחן את מדיניות חזקת הגיל הרך בישראל לאורך השנים, ומבצע הערכת עלויות של ביטול חוק חזקת הגיל הרך...

עובדים מהגרים ולא ישראלים בשוק - העבודה הישראלי

מחקר זה בוחן את מצבם של עובדים מהגרים ולא ישראלים בישראל, את תנאי עבודתם, אפליתם, זכויותיהם וחובותיהם, תוך השוואה בינלאומית...

השוואה בינלאומית של קווי עוני וכלים נבחרים להפחתת עוני

ניתוח דמוגרפי וחברתי-כלכלי של תוצאות הבחירות לכנסת ה-21

מחקר המציג ניתוח דמוגרפי וחברתי-כלכלי של תוצאות הבחירות לכנסת ה-21 תוך מתן דגש על האוכלוסייה הלא-יהודית ואוכלוסיית העולים מברה"מ...

נספח לניתוח חברתי-כלכלי לתוצאות בחירות 2019 - בחינת אי סדרים בקלפיות בישראל

במסגרת המחקר לבחינת דפוסים דמוגרפים וחברתים-כלכליים של הבחירות הכלליות שנערכו בישראל באפריל 2019, נכלל נספח המתייחס לקלפיות בהן תוצאות סטטיסטיות...

נספח לניתוח חברתי-כלכלי לתוצאות בחירות 2019 - קבצי אקסל עם אזורים סטטיסטיים רלוונטיים

פירוט אודות אזורים סטטיסטיים שנמצאו כבעלי עניין בהתאם לתוצאות המחקר בדבר הניתוח הדמוגרפי והכלכלי-חברתי של תוצאות הבחירות של 2019

מקורות של חוסר אמון

מיפוי מקורות של חוסר אמון הדדי בחברות ובפוליטיקה הישראלית והפלסטינית: תפקיד החינוך, חוויות חיי היומיום וחשיפה לאלימות

שיתוף עובדים בעידן הדיגיטלי וכלכלת הגיג

כולל התייחסות מיוחדת להשלכות של מגפת הקורונה על כלכלת הגיג

4+1 מודל לשילוב עבודה והכשרה

מחקר בשיתוף קרן פרידריך אברט בישראל

הגימלאים בישראל - 2021

סקירת וניתוח מצב הגמלאים בישראל - 2021

IEPN ישראל - 2022

השעון המתקתק של אג׳נדת האקלים

מחקר הנוער הישראלי החמישי של קרן פרידריך אברט

עמדות אישיות, לאומיות וחברתיות של הנוער בישראל

מבית מאקרו

הפועלים החדשים

מאת: ד"ר רובי נתנזון
לראשונה בישראל מוצג ניתוח כלכלי וחברתי הבוחן את נושא העובדים הזרים ומעמיק את הבנתו.

הכשרה מקצועית

מאת: ד"ר רובי נתנזון
הכשרה מקצועית איכותית ומתאימה לצורכי המשק תורמת רבות לגידול בפריון העבודה וצמצום הפערים החברתיים.

מחקרי צעירים

מאת: ד"ר רובי נתנזון
בתחילת המאה ה-21, ניצב דור הצעירים מול אתגרים חדשים, ולאופן ההתמודדות איתם משמעויות רחבות על עתיד המדינות.

Leaders at Work - תכנית לימודים בינלאומית (ישראל-גרמניה) בנושא עולם העבודה

תוכנית לימודים משותפת של מרכז מאקרו לכלכלה מדינית (ע"ר) בשיתוף המכללה האקדמית תל אביב יפו ובתמיכת קרן הנס...

מאקרו במדיה

למה לא בטוח שכדאי להיות פרילנסר?

כתבה בדה-מרקר הסוקרת את מצבם של הפרילננסרים בישראל ומציגה את התייחסו של ד"ר רובי נתנזון לממצאים שעלו ממחקר שבוצע...

מי משלם את המחיר על הורדת המסים?

ממחקר שערך מרכז מאקרו בשיתוף עם קרן פרידריך אברט (Friedrich-Ebert-Stiftung Israel) בנושא ההוצאה הפרטית לחינוך ולבריאות, מצאנו שבהתאם למגמה...

הקואליציה החברתית: לא חל כל שינוי מאז המחאה

מחקר שנערך על ידי מרכז מאקרו והוצג בכינוס הראשון של "הקואליציה החברתית", מראה כי לא חל שינוי באף מדד...

למה ממהרים לקצץ כשישנם עודפים בתקציב?

להיכן נעלמו המיליארדים העודפים שהיו אמורים להימצא בקופת האוצר בתחילת השנה? מדוע שוב ממהרים לקצץ לפני שמשתמשים ברזרבות שהצטברו בקופה?...

הצורך ברפורמה במיסוי

טור הדיעה של ד"ר רובי נתנזון, מנכ"ל מרכז מאקרו, על הצורך ברפורמה במדיניות המיסוי על מנת להבטיח קבלת...

מחקר חדש: ישראל משקיעה פי 2 בתלמידים מעבר קו הירוק

מחקר חדש של מרכז מאקרו לכלכלה מדינית מצביע על אפליה ומראה כי מדינת ישראל משקיעה פי 2 בתלמידים מעבר קו...

מנופי צמיחה? לא בתקציב הבא

לא לבריאות, לא לדיור ולא לחינוך - התקציב לא מפנה משאבים. נו טוב, לפחות אין גזרות של ממש. טור דיעה...

ההתנחלויות מושכות רוכשי בתים

כתבה ב-Wall Street Journal העוסקת בעליית מחירי הדיור והביקוש למגורים בהתנחלויות.

לאן Zה הולך?

עינב שיף מתייחס בטורו בידיעות אחרונות למחקר הנוער הרביעי של קרן פרידריך אברט ומרכז מאקרו על עמדות אישיות, לאומיות וחברתיות...

לאן Zה הולך?

אורית לביא-נשיאל מראיינת את ד"ר רובי נתנזון, מנכ"ל מרכז מאקרו, בתכנית "אולפן פתוח" בערוץ הכנסת, בנושא מחקר...

לאן Zה הולך?

ידיעות אחרונות מציגים את מחקר הנוער הרביעי של קרן פרידריך אברט ומרכז מאקרו: בין אכזבה לציפייה - עמדות אישיות, לאומיות...

הגיע הזמן להפסיק עם הגישה שעצמאים הם הרמאים של המדינה

בניגוד לשכירים, עצמאים בישראל אינם מקבלים דמי אבטלה ■ המדינה אינה מעוניינת לתקצב אותם מכיוון שהם צפויים להיות גירעוניים מהרגע...

לשלב את המהגרים בשוק העבודה

עובדים זרים אינם תופסים את מקומם של הישראלים, אלא משלימים אותם.

"העובדים הלא ישראלים תורמים למשק ועובדים במקצועות בהם חסר כוח עבודה"

ד"ר רובי נתנזון, מנכ"ל מרכז מאקרו, מתראיין ב"איפה הכסף" עם ענת דבידוב על סוגיית העובדים הלא ישראליים...

המשק מפסיד 6.4 מליארד שקלים בשנה מאי-שילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה.

מחקר של מרכז "מאקרו" בשיתוף עם האגף לקידום שוויון בהסתדרות קובע כי ישנה עלייה מתמדת באחוז בעלי המוגבלויות המועסקים...

ד"ר רובי נתנזון על מגמות ההצבעה בקרב צעירי ישראל

ד"ר רובי נתנזון, מנכ"ל מרכז מאקרו, התראיין לאתר Unherd והתייחס למגמות הצבעה בקרב צעירי ישראל. במסגרת הראיון, הציג...

37% מהצעירים היהודים רואים בזכויות המיעוטים ערך עליון - פחות מהממוצע בעולם הערבי

.

Four elections in two years cost Israel $4.24 billion

According to Dr. Roby Nathanson, CEO of the Macro Center for Political Economics, the total cost to Israel’s economy of...

״החל״ת היה רעיון גרוע. עכשיו צריך לחלק את ענפי העבודה לפי צבעי הרמזור״

ד״ר רובי נתנזון, מנכ״ל מרכז מאקרו לכלכלה מדינית, מבקר את מדיניות האוצר: ״תקציבי ההכשרות המקצועיות תקועים, דוחפים אנשים להתחיל מאפס...

הפלסטינים הוצגו בשיעור באופן מאוזן, ואמון התלמידים בהם עלה

פרסום תוצאות המחקר של מרכז מאקרו בשיתוף מכון מחקר פלסטיני ובמימון האיחוד האירופי

"כלכלת החלטורה תמשיך להתרחב, ולטווח הארוך זו בעיה"

מנכ"ל מרכז מאקרו ד"ר רובי נתנזון מתריע מפני שיטות העסקה דרך אפליקציות, שנהפכו לשכיחות במיוחד בזמן הקורונה: "...

הגבוה בעולם המערבי: שיעור הקשישים העובדים בישראל עלה בעשור האחרון ב-65%

המחקר, שבוצע ע״י מנכ"ל מכון מאקרו ד"ר רובי נתנזון, עידו גזית ודנה זילברמן, חושף כי בין השנים 2018-2014...

לא חיוביים לגבי ישראל, לא מרגישים מחויבים להיסטוריה: מחקר גרמני-ישראלי

מחקר שחובר על ידי פרופ' סטפן שטטר מאוניברסיטת בונדסוור במינכן, ד"ר ג'ני הסטרמן מבית הספר למדעי היהדות בהיידלברג...

עצמאים במגזר הערבי: ״שכחו אותנו, המדינה חייבת לנו מיליוני שקלים ממס הכנסה״

עו"ד היתם עמאר מפורום העצמאיים: ״בעלי עסקים במגזר בכלל לא יודעים איך לגשת למידע ולפעול מול רשויות המס״ |...

מה קורה לאישה ערבייה שרוצה להיות עצמאית?

בתרבות שבה הכבוד הגברי מכתיב את אורח החיים, לא מובן מאליו לראות נשים שמנהלות עסק משלהן • פגשנו שלוש עצמאיות...

בשורת ענק ל-300 אלף ישראלים: אלו ההטבות החדשות שתקבלו

לראשונה בעולם: פורום העצמאים השיק חטיבה עבור כ-300,000 הפרילנסרים בישראל: חטיבת הפרילנסרים הוקמה במסגרת פורום העצמאים מבית ההסתדרות, שהפכה...

שוטף פלוס עצבים: מלחמת העצמאים של ישראל

ראיון עם ד"ר רובי נתנזון, מנכ"ל מאקרו, וראשי פורום ארלוזורוב של ההסתדרות

מחקר: מעל 1.27 מיליון עובדים בישראל ייפגעו משינויי האקלים

כתבה בעיתון "דבר" אודות כנס אקלים ושוק העבודה של מרכז מאקרו וקרן הנס בוקלר, שהתקיים ב- 7.9.23...

קריסה של עשרות אלפי עסקים ואובדן הכנסות ממסים: התחזית הפסימית למשק

"השלכות הלחימה יהיו הפעם חמורות בהרבה לעומת הסבבים הקודמים", אומרים במרכז מאקרו למדיניות כלכלית, שם צופים כעת גירעון של...