ניתוח מקיף של עלויות כלכליות ואחרות שבהן נושאת מדינת ישראל בגין ההתנחלויות - 2015

מאת: ד"ר רובי נתנזוןדפנה פיזםאיתמר גזלה  תאריך:  24.02.2016
פעילות ההתנחלות והשלכותיה השונות מייצרות עלויות ישירות ועקיפות, גלויות וסמויות, בעלות היקף משמעותי לכלכלה הישראלית. הדו"ח הנוכחי מהווה עדכון של המחקר המקיף שבוצע לפני כשנה וניסה לאמוד במדויק את עלות ההתנחלויות בגדה המערבית למדינת ישראל.

ניתוח מקיף של עלויות כלכליות ואחרות שבהן נושאת מדינת ישראל בגין ההתנחלויות - 2015

שנת 2015 התאפיינה בסערות רבות בתחום הפוליטי-מדיני והכלכלי-חברתי במדינת ישראל, בין אם מדובר באלימות הגואה, בבחירות לכנסת, באי היציבות הכלכלית או במתחים בין חלקי החברה. רובן של הסערות הללו קשורות קשר הדוק וישיר לקיפאון המדיני המתמיד מול הפלשתינאים, מזינות אותו ומוזנות ממנו. רווחתה של מדינת ישראל והחברה הישראלית, מושפעת ותושפע במידה ניכרת מן הקיפאון המתמיד לכאורה בשיחות השלום בין הפלשתינאים לישראלים ומהמצב הסוער באזור. מבצע ההתנחלות המתמשך בגדה המערבית כרוך בעלויות גבוהות ובנטל כבד על המשק והחברה בישראל, ואין זה משנה אם הסיבה לכך היא הוצאות ביטחון או הוצאות אזרחיות בגדה המערבית, האטה בהשקעות או איומי חרם.

כפי שהוכחנו בדו"ח הקודם, פעילות ההתנחלות והשלכותיה השונות מייצרות עלויות ישירות ועקיפות, גלויות וסמויות. ההוצאות הישירות הגלויות כוללות: בניית מבנים ותשתיות בהתנחלויות, פעילות צבאית לאבטחת המתנחלים, סובסידיות ותמריצים ממשלתיים. הוצאות עקיפות וסמויות כוללות: ירידה בהשקעות מגורמים מקומיים וגורמי חוץ, האטה ביצוא וצמצום שיתוף פעולה כלכלי ומדעי עם גופים בינלאומיים כתוצאה מחרמות.
השיח הפוליטי והציבורי בישראל בעניין ההוצאות על ההתנחלויות, מתמקד בתקציבים ממשלתיים שהוקצו לפעילות בגדה המערבית. רוב הציבור אינו מודע להיקף ההשקעות בהתנחלויות בעבר, ולהוצאות ולתשלומים הישירים והעקיפים בהווה ואלה שעוד צפויים בעתיד.

הדו"ח הנוכחי מהווה עדכון של המחקר המקיף שבוצע לפני כשנה וניסה לאמוד במדויק את עלות ההתנחלויות בגדה המערבית למדינת ישראל. רוב העלויות שנותחו הן עלויות ממשלתיות ישירות במסגרת ההוצאה התקציבית. נוסף על כך, באמצעות סכימת מלאי הבנייה, אמדנו את הערך ארוך הטווח של השקעות פרטיות וציבוריות בגדה המערבית. בדיקה נוספת כללה בחינה של השפעות קיימות ועתידיות של חרמות ועיצומים שהוטלו וייתכן ויוטלו בעתיד על מדינת ישראל בכלל ועל הגדה המערבית בפרט.

בתהליך יצירת הדו"ח נעשה שימוש במגוון רחב של מקורות מידע ושיטות, חלקן חדשניות ומאפשרות דיוק מרבי. אנו חותרים לניתוח מדויק של המידע, המתבסס אך ורק על מקורות מידע רשמיים ומאומתים. במקרים בהם אין מידע מדויק מוצגות הערכת עלויות משוערת ובכל מקרה אנו נמנעים במידת האפשר מהשערות וספקולציות.
share by email       Macro on Facebook       Macro on Twitter