משפחות חד הוריות בישראל

מאת: ד"ר רובי נתנזוןאיתמר גזלהמיכל פורת  תאריך:  30.11.-0001
מחקר זה מציג סקירה של מצב המשפחות החד-הוריות בישראל, אתגריהם, והמדיניות כלפיהם. המחקר הוגש לאגף לקידום שוויון בהסתדרות החדשה כחלק מסדרת מחקרים שיזם האגף בנושאים שונים.

משפחות חד הוריות בישראל
עיצוב: סני ארזי

משפחות חד הוריות מהוות 12.8% מכלל המשפחות בישראל עם ילדים ובסך הכל ישנן כ 170- אלף משפחות חד הוריות בישראל. בשנים האחרונות השינויים העיקרים שחלו בקרב משפחות אלה היו עלייה בשיעור המשפחות הערביות החד הוריות, מתוך כלל המשפחות הערביות, עלייה בשיעור הרווקים שעומדים בראש משפחות אלה ובו בזמן ירידה בשיעור האלמנים שעומדים בראשן. למרות שינויים אלה, שיעור המשפחות החד הוריות בישראל הוא עדיין הנמוך מבין מדינות ה-OECD. 
משפחות חד הוריות מלכתחילה משתייכות לקבוצות החלשות בחברה הישראלית. במשפחות אלה ישנו מפרנס אחד לעומת שני מפרנסים כמו במרבית המשפחות עם זוג הורים, כאשר מפרנס יחיד זה הוא גם המטפל היחיד בילדיו. בנוסף לכך, בראש 90% מהמשפחות החד הוריות בישראל עומדות נשים הנמצאות גם כך בעמדה נחותה יותר מבחינה כלכלית לעומת גברים. נשים העומדות בראש משפחות חד הוריות הן גם בממוצע משכילות פחות, מרוויחות פחות לשעה ועובדות יותר שעות בשבוע מאימהות נשואות. עבור המשפחה החד הורית הממוצעת בישראל, ההוצאות החודשיות עולות על ההכנסות. כלומר, בעוד ההכנסה החודשית הממוצעת של משפחות חד הוריות נמוכה בהרבה מזו של משפחות עם זוג הורים, אין הבדל גדול בממוצע ההוצאות החודשיות בין שתי המשפחות. פער זה מדגיש את הצורך למתן סיוע כלכלי למשפחות חד הוריות. בשנת 2015 , תחולת העוני בקרב משפחות חד הוריות היה 21.8% לעומת 17.0% מכלל המשפחות עם ילדים. משפחות חד הוריות תלויות מאוד במערכת הקצבאות, נכון לשנת 2015 , תשלומי העברות ומיסים הוציאו מעוני 43% מהמשפחות החד הוריות שהיו מתחת לקו העוני לפי הכנסה כלכלית לפני תשלומי העברה ומיסים.
בשנות ה 90- נחקק חוק "משפחות חד הוריות, התשנ"ב 1992" שבו הוגדר מיהו הורה עצמאי והוענקו להם הטבות וסיוע סוציאלי נרחב בעיקר בהקלת תנאי זכאותם להבטחת הכנסה. בעקבות כך, ירד היצע האימהות החד הוריות בשוק העבודה. הדבר התבטא בירידה בשיעור ההשתתפות של נשים אלה, בירידה בשיעור התעסוקה ובעלייה בשיעור הנשים שעסקו במשרה חלקית. מדיניות זו אמנם גרמה לירידה בתחולת העוני בקרב משפחות חד הוריות, אך תוך העמקת תלותן במערכת הקצבאות. בתחילת שנות ה 2000- החמירו את תנאי הזכאות של משפחות חד הוריות להבטחת הכנסה וקיזזו את גובה הקצבה. כיום סכום הקצבה המרבי להורה עצמאי עם ילד אחד הוא 2,897₪ ו3,373₪ להורה עצמאי לשני ילדים ויותר. תקרת השכר מעבודה לקבלת קצבה היא 5,490 ₪ להורה לילד אחד ו6,284₪ להורה לשני ילדים ויותר. מלבד לכך משפחות חד הוריות מקבלות הטבות נוספות כמו מענק לימודים שנתי, קדימות בקבלה לתכניות הכשרה, מענק עבודה מוגדל, קדימות בקבלה למעונות יום ולהנחה בתשלום להן, הנחה בארנונה ועוד.
הסיוע שניתן למשפחות חד הוריות בישראל עומד בסטנדרטים של מדינות OECD רבות, אך הוא אינו מספיק. ניתן לזהות את מצבן הקשה באופן יחסי של משפחות חד הוריות בישראל, לפי שיעור התעסוקה הגבוה של אימהות חד הוריות לילדים מתחת לגיל 15 ביחס למדינות OECD. כשחושבים על נתון זה, יש לזכור שישראל היא המדינה עם שיעור העוני הגבוה מבין מדינות ה-OECD ואחת המדינות עם אי השוויון הגבוה ביותר במדינות ה-OECD.
בבמסמך זה נציג את עיקר מאפייני אוכלוסיית המשפחות החד הוריות בישראל, נתונים דמוגרפיים וכלכליים. לאחר מכן נצביע על נתונים שמתארים את מצבן הכלכלי הקשה של משפחות אלה, לעומת משפחות עם זוג הורים. לבסוף נסקור את מדיניות הרווחה שהונהגה בישראל כלפי אוכלוסייה זו, תוך אחרות ונציע מספר המלצות לשיפור המדיניות. OECD השוואה עם מדינות אחרות ונציע מספר המלצות לשיפור המדיניות.
share by email       Macro on Facebook       Macro on Twitter