הגימלאים בישראל - 2021

מאת: ד"ר רובי נתנזון  תאריך:  01.10.2021
סקירת וניתוח מצב הגמלאים בישראל - 2021

הגימלאים בישראל - 2021

בחינת מקורות ההכנסה של האזרח הוותיק בישראל מציגה תמונת מצב מדאיגה לפיה, בניגוד למקובל במדינות ה-OECD ,הכנסה זו מורכבת בעיקר מהכנסותיו הפרטיות של האזרח הוותיק ולא מקצבאות המוענקות על-ידי המדינה. כך, ממוצע הקשישים העובדים בקרב מדינות ה-OECD עלה בשיעור של %5.19 בין 2020-2010 ,בעוד בתקופה המקבילה בישראל השיעור צמח ב-%0.65 .אחוז ההעסקה הגבוה הנ"ל תואם את הצורך המשמעותי של קשיש בישראל בהכנסה נוספת, מלבד הכנסותיו הפנסיוניות. אולם, ל%6.57 מבני ה65 +אין מפרנס במשק הבית, לעומת קב' הגיל האחרות, בהן רק ל%5 בממוצע אין מפרנס במשק הבית. כתוצאה מכך, נכון ל2018 ,כ%49 מבני ה65 ומעלה נמצאו מתחת לקו העוני , כאשר %7.24 נשארו מתחת לקו לאחר תשלומי העברה.
share by email       Macro on Facebook       Macro on Twitter