IEPN ישראל - 2022

מאת: ד"ר רובי נתנזוןעידו גזיתאור מוסקוביץ'דור ביתן  תאריך:  18.07.2022
השעון המתקתק של אג׳נדת האקלים

IEPN ישראל - 2022

המפגש הישראלי השנתי של רשת המדיניות הישראלית-אירופית )IEPN ) בתל אביב מתמקד באתגרים ובהזדמנויות של היחסים בין האיחוד האירופי לישראל בכדי לקדם במשותף את הא׳ג׳נדה הירוקה והאקלימית באזור האירופי-ים תיכוני.
share by email       Macro on Facebook       Macro on Twitter