המלצות ה-OECD לגבי ישראל ויישומן

מאת: ד"ר רובי נתנזוןהגר צמרת-קרצ'רגלעד ברנדמורן נבון  תאריך:  01.12.2011
עבודה שנכתבה כחלק מיוזמת זיכרון יעקב ומטרתה לבחון אילו מהמלצות ה-OECD למדינת ישראל נמצאות בתהליך יישום או תכנון והאם העלות התקציבית שהמדינה מתכוונת להשקיע תוביל אותה ליעד הנדרש.

המלצות ה-OECD לגבי ישראל ויישומן

עבודה זו נכתבה במסגרת יוזמת זיכרון יעקב, אשר מטרתה הינה גיבוש תכנית פעולה שתממש את הפוטנציאל הכלכלי-חברתי הטמון במדינת ישראל. הפרויקט פועל מתוך ההכרה שלמדינת ישראל אין כיום תפיסת עולם, אסטרטגיה כוללת ויעדים ברורים למדיניות חברתית, והוא מנסה להביא לגיבושם של אלה. השאיפה איננה להפיק עוד ניירות עמדה מוצלחים, אלא לייצר תוכניות מעשיות וממוקדות אשר תבואנה לידי מימוש על ידי ממשלת ישראל.

במהלך הפגישות שנערכו במסגרת פרויקט זיכרון הוחלט שהעבודה בפרויקט תתבצע בשלבים סביב מספר נושאי מפתח: שוק העבודה – יצירת מקומות תעסוקה, ומציאת פתרונות למוקדי אי שוויון הנובעים מהשוק החופשי. מדיניות הרווחה – ייעול המערך הקיים והוספת פתרונות לאוכלוסיות התלויות , הפערים החברתיים והעוני אל מול צמיחה מוטת אי השוויון, ושיקום הביטחון הכלכלי האישי.

בעבודה זו ביקשנו לבדוק אילו מהמלצות ה-OECD למדינת ישראל נמצאות בהליך יישום או תכנון, והאם העלות התקציבית שהמדינה מתכוונת להשקיע תוביל אותה ליעד הנדרש כפי שזה הוגדר בדו"ח של ה-OECD. לצורך כך נציג את המלצות הארגון למדינת ישראל ונפרט את פעולות המדינה ליישום ההמלצות מאז פרסומן. לאחר מכן נבחן את העלויות ליישום ההמלצות וההשפעות על המשק הנובעות מכך.
share by email       Macro on Facebook       Macro on Twitter