ניתוח דמוגרפי וחברתי-כלכלי של תוצאות הבחירות לכנסת ה-21

מאת: ד"ר רובי נתנזון  תאריך:  30.11.-0001
מחקר המציג ניתוח דמוגרפי וחברתי-כלכלי של תוצאות הבחירות לכנסת ה-21 תוך מתן דגש על האוכלוסייה הלא-יהודית ואוכלוסיית העולים מברה"מ. המחקר הוא תוצר של שילוב מאגרי מידע של הלמ"ס וועדת הבחירות המרכזית.

ניתוח דמוגרפי וחברתי-כלכלי של תוצאות הבחירות לכנסת ה-21

ב-9 באפריל 2019, נערכו הבחירות הכלליות לכנסת ה-21. בעוד הכנסת ה-21 לא שרדה זמן רב, הבחירות הללו היוו קרקע פורייה לניתוח של דפוסי הצבעה. 

בהתאם לכך, 'מרכז מאקרו לכלכלה מדינית' ביצע מחקר המנתח את תוצאות הבחירות על בסיס נתונים דמוגרפיים וסוציו-אקונומיים. בכדי לנתח את התוצאות, בוצע שימוש בחלוקה לאזורים הסטטיסטיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) ב-2011 כמו גם בנתונים המפורטים של תוצאות הבחירות בשנים 2013, 2015 ו-2019 של ועדת הבחירות המרכזית. סך הכל נותחו למעלה מ-10,000 קלפיות במאגר מידע ייחודי שמחבר בין הקלפיות השונות לאזורים הסטטיסטיים של הלמ"ס. בנוסף, המידע מחובר לנתונים הסוציו-אקונומיים והדמוגרפיים העדכניים ביותר בנוגע לכל אזור סטטיסטי. 

השימוש במאגר המידע אפשר לבצע זיהוי של מגמות ותובנות בנוגע לדפוסי ההצבעה בישראל. תובנות אלו מבוססות על ניתוחים של כלל האוכלוסייה, של האוכלוסייה הלא יהודית ושל אוכלוסיית העולים מברה"מ.

share by email       Macro on Facebook       Macro on Twitter