חדשות:
רשימת פרסומים בנושא כלכלת ישראל:

תקציב 2013-2014 - ניתוח השלכות והצעת אלטרנטיבה
מאת ד"ר רובי נתנזון ורועי לוי
יוני 2013


בחודש יוני 2013 הניח שר האוצר את הצעת חוק תקציב המדינה לשנים 2014-2013. דו"ח זה מרכז את ההשלכות החברתיות-כלכליות של התקציב וכן הצעות אלטרנטיביות לצמצום הגירעון והפערים החברתיים.


תקציב 2013: שינוי או קיפאון
מאת ד"ר רובי נתנזון, גלעד ברנד, אולג גליבצ'נקו, רועי לוי והגר צמרת-קרצ'ר
דצמבר 2012


הדיונים על תקציב המדינה לשנת 2013 נדחו מספר פעמים ולבסוף אף הוחלט להקדים את הבחירות בשל קשיים בהעברת התקציב. תקציב 2013 חשוב במיוחד. זהו התקציב הראשון שנערך לאחר המחאה החברתית (תקציב 2012 אושר יחד עם תקציב 2011 כתקציב דו-שנתי) וכן תקציב אשר מעמיד אתגר גדול למקבלי ההכנסות בשל הפער בין הכנסות המדינה להוצאות הצפויות.
חוברת זו בוחנת את דיוני התקציב משלושה כיוונים. ראשית, מנותחים תהליכים כלכליים ארוכי טווח שצריכים להילקח בחשבון בעריכת תקציב המדינה. בעשור האחרון חלה עלייה משמעותית ביוקר המחיה, בעוד שהשכר הממוצע לא עלה. כמו כן חלה שחיקה דרמטית בהוצאות האזרחיות של הממשלה וכיום הוצאות אלו נמוכות באופן משמעותי מהמקובל בעולם המערבי. שנית, שביעות הרצון של הציבור מהממשלה נבחנת באמצעות סקר הנערך מדי שנה. התוצאות מלמדות שהציבור אינו שבע רצון ברוב התחומים ושהפערים בין שביעות הרצון בתחומים כלכליים וחברתיים הולכת וגדלה. לבסוף, החוברת דנה במסגרת התקציב לשנת 2013. כיוון שלאור השחיקה בהוצאות הממשלה וצרכי הציבור ברור שחייבים לשפר את השירותים הניתנים לאזרחים, הפרקים בחוברת מתמקדים באפשרויות להגדלת הכנסות המדינה כדי שניתן יהיה לממן את השינויים הדרושים. קיימים מספר כלים המאפשרים להגדיל את מקורות התקציב באמצעות פתרונות יצירתיים שיביאו במקביל להקטנת אי השוויון וכן ישפרו במקביל את איכות הסביבה במדינה.מצגת לקבוצת FFSI: כלכלת ישראל והחברה בישראל בין מלחמות, היי-טק וגלובליזציה
מאת ד"ר רובי נתנזון
יוני 2008


מצגת שד"ר נתנזון העביר לקבוצת FFSI בכנס בתל אביב בחודש יוני 2008.

תל-אביב: מרכז מאקרו לכלכלה מדינית.


איך יוצאים מזה? – פתרונות כלכליים וחברתיים למשק במשבר
מאת אבישי ברוורמן, יורם גבאי, יצחק הרצוג, זאב וינר, עודד טירה, רמי יוסף, נילי מארק, רפי מלניק, רובי נתנזון, ברברה סבירסקי, איתי סנד, אביה ספיבק, גור עופר, סילביה פיטרמן, אפרים צדקה, הגר צמרת, אורי רם, אלי שגיא
דצמבר 2003


הספר כולל אוסף של מאמרים בנושא המשבר הכלכלי-חברתי החמור הפוקד את המדינה בשלושת השנים האחרונות. הכותבים, כלכלנים מהשורה הראשונה בישראל, מציירים תמונה מדאיגה באשר למשק הישראלי המתארת לא רק את המצב לכשעצמו, אלא אף את שורשיו ותהליך ההידרדרות אליו. למרות התמונה הפסימית המצטיירת מהניתוחים המובאים בספר, מכיל כל מאמר ומאמר כיוונים ודרכים ליציאה מהמשבר, באמצעות שורה ארוכה של צעדים ברי ביצוע שאינם תלויים בגורמים חיצוניים. במובן זה הספר יכול לשמש כלי בידי קובעי המדיניות להכתיב סדר יום חדש בכלכלת ישראל.
נושאי המאמרים עומדים זה לצד זה, וקשורים זה בזה, ביניהם: מדיניות תקציב המדינה, הריבית והמדיניות המוניטרית, עוני ומערכת הרווחה, פנסיה, מערכת הבריאות ומערכת המס. יחדיו הם מהווים את תצרף המדיניות הכלכלית הכוללת של מדינת ישראל.

תל-אביב: המכון הישראלי למחקר כלכלי וחברתי וטפר-הוצאה לאור


תקציב אלטרנטיבי להוצאת המשק מהמשבר
מאת ד"ר רובי נתנזון והגר צמרת
אפריל 2003


המשק מצוי במשבר קשה בו התוצר לנפש ירד בשיעור של 6.2% במהלך השנתיים האחרונות, ההשקעות בנכסים קבועים הצטמצמו ב15.1%- והיצוא ירד ב14.5%-. בנוגע לשנת 2003 הוחלו מספר תוכניות כלכליות מרחיקות לכת, הכוללות את "תוכנית החירום - אפריל 2002", "מדיניות תקציב 2003", ועתה "תוכנית ההבראה". שלושת התוכניות הללו מציגות אותו כיוון של החמרת הריסון הפיסקלי, ומדיניות מצמצמת שאינה פותרת אף אחת מהבעיות המרכזיות בכלכלה הישראלית, דהיינו: היעדר הצמיחה, הגידול באבטלה וגירעון גדל בתקציב המדינה. בהינתן המצב ההולך ומחמיר יש לגבש מדיניות שבמקביל לתמיכתה ביציבות המשק גם תייצר מקומות עבודה חדשים ותעודד את המגזר העסקי כמנוף לצמיחה עתידית.

תל-אביב: המכון הישראלי למחקר כלכלי וחברתי


החסכון המוסדי ושוק ההון הישראלי ניתוח השוואתי והצעות למדיניות
מאת ד"ר רובי נתנזון, הגר צמרת
דצמבר 2002


המשקיעים המוסדיים בישראל כוללים את קרנות הפנסיה, תכניות חסכון ארוכות טווח לביטוח חיים, קרנות נאמנות וקופות הגמל ויתרותיהם לשנת 2001 הסתכמו בכ-432 מיליארד ש"ח, שהם כ-93% מהתוצר המקומי גולמי של ישראל. רוב הנכסים של המשקיעים המוסדיים בישראל מוחזקים באמצעות אגרות חוב ממשלתיות מיועדות ופחות בסחירות. שאלת המחקר נוגעת להשלכות שעשויות להיות לשימוש האלטרנטיבי בכספים המושקעים באגרות חוב ממשלתיות מיועדות על מימון החוב הממשלתי, שוק ההון בישראל, תשואות החסכונות ומימון פרוייקטים לאומיים. המחקר מציג את הנתונים בישראל בהשוואה עולמית, השלכות דרכי ההשקעה השמרניות על המשק והחברה, פרוט של חלופות שונות להשקעה, ניתוח בינלאומי השוואתי והמלצות למדיניות.

תל-אביב: המכון הישראלי למחקר כלכלי וחברתי ובית ברל


מדיניות השקעה בתשתיות בישראל 2000
מאת ד"ר רובי נתנזון
דצמבר 1999


תל-אביב: המכון הישראלי למחקר כלכלי וחברתי


עקרונות כלכליים לשיתוף המגזר הפרטי בהשקעות בתשתיות ציבוריות
מאת ד"ר רובי נתנזון
דצמבר 1999


תל-אביב: המכון הישראלי למחקר כלכלי וחברתי


פרויקט רפורמות כלכליות וחברתיות בישראל בעידן של גלובליזציה נייר מספר 1: הדרך השלישית במדיניות כלכלית וחברתית המקרה הישראלי
מאת ד"ר רובי נתנזון
דצמבר 1999


על מנת לחבר בין הגישה הניאו-ליברלית של כלכלת השוק, ובין מדיניות הרווחה, יש למצוא נקודת איזון בין מיכסום הרווח ומיכסום הרווחה. נייר העמדה מציע כללים למדיניות כלכלית-חברתית חדשה, שתתבסס על קידומו וטיפוחו של ההון האנושי. הרעיון היסודי שבבסיס מדיניות רווחה מתקדמת נעוץ בניתוק אחריותה של המדינה להפקת השירותים וליצירת תעסוקה מלאה באופן ישיר, והחדרתה לזירה כקובעת הכללים שיובילו לאותן מטרות. התוכנית מציעה לבסס את מדיניות הרווחה על העקרון של מיכסום רמת התעסוקה ולא על עקרון הבטחה אוניברסלית של ביטחון סוציאלי. בנוסף, מושם דגש על מחויבות המדינה להעניק שירותים במינון הדרוש על מנת לקיים רמות בריאות, חינוך, שיקום ופנסיה, ראויות שהן פועל יוצא מסדר העדיפות הלאומי.

תל-אביב: המכון הישראלי למחקר כלכלי וחברתי וקרן פרידריך אברט


ניתוח השוואתי של אזורי עדיפות לאומית: ממשלת 1992-1996 לעומת ממשלת 1996-1999
מאת בעריכת:ד"ר רובי נתנזון והגר צמרת
מאי 1999


תל-אביב: המכון הישראלי למחקר כלכלי וחברתי


השוואה בין תקציבי הממשלה בשנים 1992 עד 1999
מאת הגר צמרת וד"ר רובי נתנזון
מרס 1999


תל-אביב: המכון הישראלי למחקר כלכלי וחברתי


ניתוח השוואתי של תפקוד הממשלה בתחומים כלכליים וחברתיים, מתוך חומר רקע לבמה בנושא "מי מרוויח ממדינת רווחה?"
מאת ד"ר רובי נתנזון והגר צמרת
דצמבר 1998


תל-אביב: המכון הישראלי למחקר כלכלי וחברתי, קרן פרידריך אברט והאגודה לחינוך ע"ש גולדה מאיר


מגזר העצמאים בישראל נתונים ומגמות
מאת משה קורניק, עורך: ד"ר רובי נתנזון
נובמבר 1996


מגזר העצמאים מהווה את עמוד השדרה של היזמות העסקית במשק. תרומתו להתפתחות הכלכלית חיונית בכל ענפי המשק. פעילות העצמאים בולטת במגזר הפיננסי והשירותים, בהם פועלים מאות עסקים קטנים הנפתחים בקניונים ובמרכזי עסקים. בנוסף, ישנם ריכוזים גדולים של עצמאיים בתחומי השיווק היבוא והייצוא. החוברת מציגה תמונת מצב של העצמאים במדינת ישראל בחלוקה לענפי המשק השונים. הסקירה מתייחסת לתרומת הייצור של העצמאים ביחס לתוצר המקומי הגולמי, שיעורי השכירים שמועסקים במסגרת העסקים העצמאיים. תשלומי המס הנגבים מעצמאים אל מול אילו הנגבים ממגזרים אחרים. בנוסף, כוללת החוברת השוואה בינ"ל בין מצב העצמאים בישראל אל מול מגזר העצמאים במדינות מערב אירופאיות שונות.
בחוברת נכלל גם סקר המבחין בין עמדות העצמאיים לאילו של כלל האוכלוסייה בתפיסותיהם בנוגע לפרמטרים כלכליים של המשק הישראלי כמו נטל המס, תרומת העצמאיים וכיו"ב.

תל-אביב: לה"ב - לשכת ארגוני העצמאים בישראל ובשיתוף המכון הישראלי למחקר כלכלי וחברתי


רשימת תפוצה:
 
 
הכשרה מקצועית

חברה ומדינה

כלכלת ישראל

עולם העבודה החדש

פיתוח אזורי

רווחה וביטחון סוציאלי

כל הזכויות שמורות © מאקרו - המרכז לכלכלה מדינית 1999-2008. Macro is powered by Golan Arts